Vertaal deze pagina naar:

Hoe lang laten we de leugen nog regeren?

26-01-2021

Laten wij in eerste instantie op een rijtje zetten op basis waarvan iemand staatshoofd van een land zou kunnen worden.


Hieronder een aantal mogelijkheden:


• Iemand wordt door volksraadpleging voor de functie gekozen;

• Iemand wordt op een andere, veel mindere democratische wijze gekozen, bijvoorbeeld via een parlement of een staatscommissie;

• Iemand is als gevolg van hoge intelligentie als enige in staat de functie te vervullen;

• Iemand kan door buitengewone gaven als beste in staat worden geacht de functie uit te oefenen;

• Iemand is door bijzondere managementkwaliteiten als beste in staat een land te besturen;

• Iemand is door zijn bijzondere sociale kwaliteiten de aangewezen persoon staatshoofd te zijn;

• Een schatrijk persoon zou door omkoping zijn doel kunnen bereiken;

• Door middel van een staatsgreep zou iemand zich de functie kunnen toeëigenen;

• Er is op democratische wijze een wet tot stand gekomen waardoor iemand tot staatshoofd kan worden benoemd;

• Er is zonder volksraadpleging een wet tot stand gekomen, waarin een bepaalde familie is aangewezen om het staatshoofd te leveren.


Welnu, naar onze mening benadert de laatste "optie" het beste de realiteit in ons land. In de grondwet van 1848 is vastgelegd dat op basis van erfelijkheid de nazaten van Willem Frederik, de zoon van de door de Patriotten verjaagde stadhouder Willem V Batavus[i], uitsluitend recht op de troon hebben.

Maar dat houdt tegelijkertijd in, dat de familie die het staatshoofd mag leveren en de daaraan gekoppelde privileges geniet, een antecedentenonderzoek dient te ondergaan en op zijn minst de kandidaat te onderwerpen aan een psychologisch vooronderzoek. Bovendien moet onomstotelijk vast komen te staan dat de kandidaat aan de grondwetttelijk voorgeschreven eisen[ii] voldoet. In Artikel 26 Grondwet wordt bijvoorbeeld voorgeschreven, dat als de koning komt te overlijden voordat zijn opvolger is geboren, die nakomeling reeds automatisch is aangewezen als wettig troonopvolger. Geen twijfel bestaat er derhalve over, dat alleen een kind van de koning in aanmerking kan komen voor het erfelijk vervullen van het koningsschap en de functie van staatshoofd.

Dat betekent dus, dat aan de hand van de stamboom van de familie "Van Oranje-Nassau" kan worden bepaald wie grondwettelijk in aanmerking komt en/of is gekomen voor de functie van staatshoofd, uit hoofde van het erfelijk koningsschap.


De stambomen soep


Daarom komen wij nu terug op de vraag hoe het nu mogelijk is, dat gerede twijfels bestaan omtrent de "interpretatie" van deze stamboom en wij er vast van overtuigd zijn, dat de wetgeving gebaseerd op deze stamboom van nul en generlei waarde zal blijken te zijn, mits door technologisch onderzoek een en ander kan worden weerlegd. Bovendien moet in acht worden genomen, dat de afstamming diende te geschieden volgens de mannelijke lijn.

(Salische Wet en Castiliaanse Stelsel)

Bron ►  https://indignatie.nl/2019/09/19/waarom-weigert-koningin-beatrix-dna-af-te-staan-voor-genealogisch-onderzoek-naar-haar-stamboom/


Hoe staat het met het DNA van de Oranjes?


Is het koningshuis gebaseerd op een Staatsrechtelijke dwaling dat zij afstammelingen zijn van Willem van Oranje? De lijn van Willem van Oranje houdt op bij de achterkleinzoon van stadhouder Willem III tevens koning van Engeland. Willem III (1650-1702) had geen nageslacht,zodat na zijn dood de titel Prins van Oranje wettelijk naar zijn volle neef Frederik III koning in Pruisen ging.

Na de dood van Willem III -1650-1702 (achterkleinzoon van Willem van Oranje), hield de lijn van Oranje op omdat deze Willem III geen nageslacht had en alleen de oudste zoon van de Prins van Oranje volgens de dynastie de titel erfprins van Oranje mocht voeren.

Maar in feite hield de Oranje lijn voor ons huidig Koningshuis reeds op bij Willem van Oranje (1533-1584). Dit omdat ons huidig koningshuis in een ander stamboom/bloedlijn tak loopt met als stamvader Willem Frederik van Nassau en wel via Jan van Nassau (1535-1606) naar Ernst Casimir I (1573-1632) naar Willem Frederik van Nassau-Dietz (1613-1664) naar Hendrik Casimir II (1657-1696) en vervolgens uitkomende bij Johan Willem Friso (1687-1711)-Willem IV (1711-1751), waarna men vervolgens graag wil doen geloven dat de bloedverwant lijn verder liep van Willem V (1748-1806), Willem I (1772-1843)-Willem II(1792-1849)-Willem III (1817-1890)-Koningin Wilhelmina en tenslotte Koningin Juliana en Beatrix.

Echter dat zou zo geweest zijn ware het niet dat de man van Emma,Willem III (1817-1890) op latere leeftijd (hij trouwde op 61 jarige leeftijd met Emma) door syfilis onvruchtbaar was en geen kinderen bij Emma kon voortbrengen.

Bron ► https://jacobusderoma.blogspot.com/2010/02/dna-koningin-bloedverwanten.html?m=1

Wilt U reageren op deze info?


Stuur dan Uw reactie naar info@freedom-for-all.com