Vertaal deze pagina naar:

Blog van maandag 8 februari 2021

08-02-2021

Waar ligt jouw grens? Hele wijze woorden van deze dame!

Link vlog ► https://www.facebook.com/marialouise.genet/videos/10158606328561084


Als je kind straks naar school gaat...


Wordt het dan verplicht getest?

VERPLICHTING IS UIT DEN BOZE !!

Laat dat niet gebeuren, voordat je 100% zeker weet, dat dat veilig is. Veel onderzoek wijst naar de narigheid van diep in de neus. De arts die de wereld vertelde dat wangslijm genoeg was, is dood aangetroffen.

De mogelijke beschadigingen van diep in de neus zijn ernstig. Ook wordt door normaal gesproken serieus te nemen deskundigen verteld dat vaak testen bedoeld is de vaccinatie, die helemaal geen vaccinatie is, te vervangen.

Hier is een advocatenbrief voor de schooldirecteur !

Kopie: Stuur per email en vraag om een ontvangstbevestiging

Onderwerp: Verplichte COVID 19 sneltest op scholen ------------------- [datum] [plaats]

Geachte heer, mevrouw,

Op 8 december 2020 heeft de tweede kamer een motie aangenomen om sneltesten te gaan gebruiken op scholen. Deze motie is in overtreding met de rechten van mensen zoals genoemd in de Nederlandse Grondwet, Europese en Internationale verdragen.

Om te beginnen is deze motie om kinderen te gaan testen in strijd met de Nederlandse grondwet artikel 11, 'Onaantastbaarheid lichaam', waarin wordt gesteld dat "Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam."

Dit betekent dat iedereen de baas is over zijn eigen lichaam en dat niemand je iets mag aandoen wat je niet wilt. Daarnaast is deze motie in strijd met de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) waarin staat dat een dokter niemand mag behandelen zonder diens uitdrukkelijke toestemming.

Verplichte sneltesten bij leerlingen leidt dus tot inbreuk op integriteit van het lichaam en zijn in strijd met onze Grondwet en Europese verdragen:

VN Artikel 3 - Menselijke waardigheid en mensenrechten:

• Menselijke waardigheid, mensenrechten en fundamentele vrijheden moeten volledig worden gerespecteerd.

• De belangen en het welzijn van het individu moet prioriteit hebben boven het enige belang van wetenschap of samenleving

VN Artikel 28 - Weigering van handelingen die in strijd zijn met de mensenrechten, de fundamentele vrijheden en menselijke waardigheid:

• Niets in deze verklaring mag worden geïnterpreteerd als implicerend voor een staat, groep of persoon elke claim om deel te nemen aan een activiteit of om een handeling uit te voeren die in strijd is met mensenrechten, fundamentele vrijheden en menselijke waardigheid.

VN Artikel 6 - Toestemming:

• elke preventieve, diagnostische en therapeutische medische interventie mag alleen worden uitgevoerd met voorafgaande, vrije en geïnformeerde toestemming van de betrokken persoon, op basis van adequate informatie. De toestemming moet, waar gepast, uitdrukkelijk zijn en door de betrokken persoon te allen tijde kunnen worden ingetrokken en om welke reden dan ook zonder nadeel of vooroordeel. Op basis van voorgaande is het overduidelijk dat een kind NIET zelf in staat is om toestemming te geven voor een medische handeling zoals een sneltest en de onaantastbaarheid van zijn lichaam te beschermen.

Tot slot wil ik verwijzen naar de Neurenberg Code, waarin een set van 10 ethische principes is opgesteld. Het belangrijkste en eerste punt is: de vrijwillige toestemming van het individu is absoluut essentieel. "De plicht en verantwoordelijkheid voor het vaststellen van de kwaliteit van de toestemming rust op elk persoon die het experiment initieert, leidt of ermee bezig is." Als school directeur heeft u persoonlijk de plicht en verantwoordelijkheid, voor het vaststellen van de kwaliteit van de toestemming bij de initiatie, leiding of uitvoering van test sessies op uw school. Dit houdt in dat u persoonlijk verantwoordelijk bent indien een sneltest nadelige gevolgen heeft voor kinderen die getest worden zonder nadrukkelijke, vrijwillige en geïnformeerde toestemming van hun ouders.

Gezien voorgaande, behoeft het mijns inziens geen verder betoog dat ik, als ouder van [naam kind......................], nadrukkelijk geen toestemming geef dat mijn kind getest en/of gevaccineerd wordt tegen COVID 19. Indien u de aanwezigheid van mijn kind tijdens een sneltest sessie, of vaccinatie sessie interpreteert als toestemming, bent u in overtreding en wordt u persoonlijk verantwoordelijk gehouden. U kunt zich na ontvangst van dit schrijven derhalve niet beroepen op gebrek aan kennis. Indien u zou besluiten dat ongeteste kinderen niet meer welkom zouden zijn op school, dan moet ik u wijzen op het feit dat u discrimineert en handelt u in strijd met artikel 1 van de grondwet.

Artikel 1 van de grondwet:

• Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Vooralsnog ga ik er vanuit dat [naam kind..........] gewoon welkom is op school. Indien de school besluit dat [naam kind..........] niet meer welkom is omdat [naam kind..........] niet getest of gevaccineerd wordt, dan rest mij geen andere mogelijk dan het aanhangig maken van een procedure tegen u.

Een inhoudelijke reactie zie ik graag binnen 14 dagen na dagtekening dezes tegemoet.

In afwachting, onder voor behoud van alle rechten,

hoogachtend,

________________Rob Elens (huisarts) over het vaccin


Luister als je Facebook hebt absoluut even naar deze video.

https://www.facebook.com/peggy.vs.33/videos/516029826044661


Kijk vanaf 28 minuten, U valt van Uw stoel wanneer U dit ziet en hoort...

Wilt U reageren op deze info?


Stuur dan Uw reactie naar info@freedom-for-all.com