Vertaal deze pagina naar:

Ascensie, de tijdspanne waarin we nu leven!

31-12-2020

Walter Jacobsen, de oudere broer van de zanger van Bløf schreef:

Dit bericht voelt voor mij als waarheid en heb ik van tesky gecopieerd!


De Heren van de Akasha Kronieken

De Relatie Tussen Ascensie en Andere Gebeurtenissen

Boodschap gechanneld door Ufuk Ugur - 28 december 2020


Lieve Heren van de Akasha Kronieken.

Ik heb nog veel vragen over het proces dat ascensie wordt genoemd.

De relatie -als dat er is- met de conjunctie tussen Jupiter en Saturnus op 21 december 2020 en of die conjunctie 'the event' of de Gebeurtenis is en of dat weer een andere benaming is voor de overgang van de mensheid van 3D naar 5D? Wat betekent deze overgang. Hoe weten we of we in de 5D zijn beland?

En de zonnevlam of Solarflash welke plaats neemt dat in, in het geheel van mijn hierboven gestelde vragen?


De Heren van de Akasha Kronieken:

Er zijn inderdaad veel termen die deels synoniem zijn deels elkaar overlappen in de beschrijving van wat het proces van ascentie wordt genoemd. Laten we eerst het proces van ascentie nader duiden.

Ascentie komt van ascenderen en betekent overstijgen. Het proces van ascenderen is dus het overstijgen van de 3e dimensie werkelijkheid. Overstijgen gebeurt door een verhoogde frequentie op aarde. Zowel de aarde zelf als planeet beweegt zich naar een hogere frequentie veld binnen het universum als de mensheid en uiteraard het dierenrijk & plantenrijk & mineralenrijk etc..

De aarde is niet een op zichzelf aangewezen planeet maar maakt deel uit van de Goddelijke wereld dat vele universa of creatievelden omvat. De aarde heeft samen met alle op en in haar levende wezens vormgegeven aan het 3e dimensie werkelijkheidsexperiment. Het experiment om in vergetelheid de weg terug naar huis/God te vinden & te ervaren.

Hiermee elke ziel, dat een expressievorm van God is de mogelijkheid te geven om zichzelf te kennen en ervaren vanuit een basis van afgescheidenheid. Men kan immers geen ervaring ervaren als er geen afstand zou zijn tussen het Zelf en zijn omgeving of tussen het Zelf en een object buiten zich. De afstand tot......maakt nu juist een vorm van relatie mogelijk dat door het Zelf kan worden ervaren. Als het Zelf zou samenvallen met het Zelf is er geen afstand meer en ook dus geen afgescheidenheid meer.

Men is in een punt samengekomen er is geen afgescheidenheid meer. Dit is een kunstmatig concept omdat er eigenlijk nooit sprake is van afgescheidenheid. Het Zelf dat ook wel Ziel of hoger Zelf wordt genoemd is immers nooit afgescheiden van de Goddelijke wereld. Er is namelijk binnen de Goddelijke creatie niet iets dat er buiten kan bestaan (alles is een creatie van God en dus van Goddelijke oorsprong). Dit gegeven alleen doet de noodzaak van het bestaan van intellect/ratio als middel tot of als instrument om een ervaringsmechanisme te creëren ontstaan.

Met andere woorden aangezien in ongeacht welke wereld/universa of planeet er geen werkelijkheid buiten God kan bestaan kan afgescheidenheid van God alleen kunstmatig gecreëerd worden door de werking van het intellect. Het intellect is het instrument bij uitstek om te ontleden, discrimineren/onderscheiden hiermee iets buiten het Zelf te benoemen/plaatsen als niet zijnde het Zelf.

Het experiment 3D genaamd is een frequentie-realiteit dat nu verlaten gaat worden. Nadat God zichzelf middels zijn creatie de mensheid en zijn vele andere rijken ervaren heeft in de meest afgescheiden vorm is het verlangen om terug te bewegen naar zijn kern een inwaartse beweging. Dat betekent dat de aarde ook dichter richting de Centrale Zon Alcyone is bewogen. Een van de tekens is de conjunctie tussen Jupiter en Saturnus. Alle planeten draaien in een bepaalde frequentie rondom de centrale Zon waarbij de beweging die nu gemaakt is niet de uitdijende maar inwaartse beweging is. De planeet aarde heeft zich opwaarts en inwaarts verplaatst.Dit proces genaamd ascentie zet zich ook in de mensen in beweging.

Het intellect zal blijken haar functionaliteit te 'verliezen' in een verhoogd frequentie veld. Het intellect zal bemerken dat haar voornaamste uitdaging is gelegen in overgave en samenspel zodat de creatie vorm wordt gegeven door oneindige correlatie (samenhang). Het intellect zal zich meer en meer overgeven aan wat het Hart het ingeeft. Het Hart gaat nu aan de stuurknuppel zitten. Het intellect dient het Hart. Nu het Hart het instrument voor verbinding is zal de afstand zoals het intellect deze kunstmatig heeft vormgegeven in een 3D frequentieveld verkleinen.

Deze verkleining van de afstand betekent een overstijging of verhoging van de frequentie immers de Goddelijke energie dat in alles doorweven is komt dichterbij en dit effect van nabijheid verhoogd de frequentie van alles dat in nabijheid komt.

Om dit te verduidelijken vragen wij u om u te verbeelden dat de aarde dichter naar de Centrale Zon beweegt en haar stralen voelt meer dan voorheen. Deze stralen storten zich uit over alles wat zich op of in de aarde bevindt. De stralen zijn Goddelijk licht & liefde dat het verlangen aanwakkert van hereniging met God en dus het verlangen om de afstand te dichten.

Hiermee wordt de 5D frequentie veld gecreëerd. Het is een minder dichte frequentie waardoor de afstand tussen intentie/verlangen en realisatie/materialisatie korter wordt en dus sneller manifesteert.

Saturnus is een trage planeet en de conjunctie met Jupiter brengt Saturnus in lijn met een planeet dat wil ontdekken. Planeten hebben ook een onderlinge relatie. Jupiter en Saturnus hebben door hun conjunctie het nulpunt van de 3e frequentie realiteit definitief overstegen. Nulpunt is het evenwichtspunt tussen de 2 uiterste polen + en -. Er is nu een nieuw nulpunt die zich tussen de 2 uiterste polen beweegt binnen het 5D frequentieveld.

Dit nieuwe nulpunt geeft de mensheid ook een veel bredere basis in zichzelf. De mens zal zich minder een speelbal voelen, zij zal vanuit dit bredere nulpunt een veel uitgebalanceerde keuze kunnen maken waarbij zij binnen de nieuwe energieën meer gevoelsmatig gaat handelen en daarbij zal bemerken dat zij meer gedragen wordt door de energieën. De mens hoeft niet meer te zwoegen en ploeteren.

De mens zal bemerken dat zwoegen en ploeteren een signaal is dat het intellect onjuist wordt benut. Met andere woorden het intellect dient haar dienende rol in te nemen en niet de sturende rol. Nu het Hart de sturende rol krijgt zal alles wat niet door Hart kwaliteit wordt gedragen dus ook binnen deze 5D frequentie veld niet worden gedragen en moeilijkheden ondervinden in haar bestaansvorm. Dit betekent dus dat er steeds minder ruimte is voor negativiteit in welke vorm dan ook om nog te bestaan.

De conjunctie is een belangrijke overgang het is als het sluiten van een deur en het openen van een andere deur. De centrale Zon Alcyone zal haar invloed meer en meer doen gelden. Dit in samenspel met alle schepselen op aarde.

De mensen die zich overgeven aan het Hart zullen minder strijd & pijn ervaren. Diegene die het moeilijk vinden om zich over te geven aan hun hart zullen de strijd uiteindelijk 'verliezen' en of dit verliezen nu betekent dat men zich uiteindelijk aan zijn hart heeft overgegeven of het lichaam heeft verlaten is aan de betrokken ziel.

Daarom vloeien nu veel tranen, tranen van weggestopte gevoelens en trauma's achter het door het intellect opgebouwde omheining. De nieuwe energieën van de aarde maken echter het oplossen van oud zeer mogelijk in zeer korte tijd, ook in die zin is het lijden over!

Het besef dat het al die tijd al ons eigen creatie was dient zich ergens in ons aan. Dit geeft ons de mogelijkheid om de ervaren pijn ook heel snel los te laten. Immers we kunnen deze niemand nadragen het heeft niets te maken met een ander. We herstellen onze relatie met ons zelf en zijn daardoor in staat om in een betere relatie tot onze omgeving te geraken. Dat weer tot minder conflicten en pijn leidt.

De wereld komt tot het besef dat de belangrijkste relatie die met het Zelf is. De relatie tot de buitenwereld is daaraan ondergeschikt. Ook dit is een beweging naar binnen dichter naar iemands kern. Dit proces is alleen mogelijk als pijn is opgeruimd. Het intellect probeert immers pijn buiten ons te plaatsen om deze niet te voelen. We pakken de pijn nog eenmaal op en danken het voor het gegeven inzicht en laten los.

In 5D voel je je licht en hebt meer vreugde. Je leven wordt een aansluitende ervaring van 'toevallige' samenkomst van mensen en zaken die iedere deelnemer dient. De vreugde neemt hierdoor verder toe!

Hoe meer mensen in 5D komen hoe meer de mogelijkheid wordt geschapen om 'The Event' of te wel de grote Zonnevlam dat thans gedoceerd de aarde bereikt in zeer grote concentratie te treffen zonder de mensen te vernietigen.

Als dit gebeurt als gevolg van het bereiken van de kritieke massa zullen er tranen van vreugde spontaan opwellen in ieders ogen tegelijkertijd, dit leidt tot massale ontwaking van de mensheid naar de realiteit van hetgeen hierboven is beschreven en het besef dat we niets anders dan de Goddelijke realisatie op 3D niveau in de stof hebben gespeeld.

Het is alsof we beseffen dat we al die tijd verstoppertje hebben gespeeld.

Het is alsof we wakker worden uit een droom.

Die vreugde, verlichting is ongekend!

Wij de Heren van de Akasha Kronieken alsmede alle schepselen Gods van alle Universa willen delen in dit gevoel dat 'The Event' de grote gebeurtenis wordt genoemd.

De mensen zullen dan ook beseffen dat we niet alleen zijn in het universum maar een diversiteit aan broeders en zusters hebben.

Wij kunnen geen tijdsaanduiding geven maar Saturnus heeft zich aan Jupiter overgegeven haar invloed van traagheid en inertie heeft ruimte gemaakt voor een beweging voorwaarts en belooft dus een lichtere en snellere realisatie.

Wij willen onze boodschap sluiten door toch aan te geven dat het verlangen tot hereniging ook door uw zusters en broeders in de vele universa ook een magnetische trekkracht heeft en dat hereniging dus een nabije kosmische realisatie is!

Met veel liefde en vreugde van de ontwikkeling in het Akasha veld doen wij deze mededeling.

De Heren van de Akasha Kronieken.


Wil je reageren op deze blog?


Stuur jouw reactie dan naar info@freedom-for-all.com