Vertaal deze pagina naar:

De mensenrechten organisaties zijn zelf de grootste mensenrechten schenders!

25-01-2021

DE BEULEN WERDEN DOOR EEN VN WAARNEMER ZONDER STEMRECHT, HET VATICAAN, ALS HOOFD VAN DE MENSENRECHTEN VERDEDIGENDE INSTITUTIES AANGESTELD

De bezetter heeft decennialang toegewerkt naar de afschaffing en ridiculisering van de Rechten van de Mens, door de mensenrechten instituties te infiltreren, van binnenuit te vergiftigen en notoire mensenrechten -schenders in de hoogste posities te plaatsen, in de hoop en de verwachting, dat de mensen zich dan vol walging van de Rechten van de Mens en de VN, zullen afkeren.

Als je even de tijd neemt om alleen al, de Preambule ofwel de inleiding van de 30 Artikelen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens te lezen, begrijp je gelijk waarom de dictatuur er zo graag van af wil en waarom je dus in de Rechten van de Mens moet volharden en deze bij je dragen in het Diplomatieke Paspoort: Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Alle leden van de Verenigde Naties hebben zich gebonden aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.


1. Preambule


1.1. Overwegende, dat erkenning van de inherente waardigheid en van de gelijke en onvervreemdbare rechten van alle leden van de mensengemeenschap grondslag is voor de vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld;

1.2 Overwegende, dat terzijdestelling van en minachting voor de rechten van de mens geleid hebben tot barbaarse handelingen, die het geweten van de mensheid geweld hebben aangedaan en dat de komst van een wereld, waarin de mensen vrijheid van meningsuiting en geloof zullen genieten, en vrij zullen zijn van vrees en gebrek, is verkondigd als het hoogste ideaal van iedere mens;

1.3. Overwegende, dat het van het grootste belang is, dat de rechten van de mens beschermd worden door de suprematie van het recht, opdat de mens niet gedwongen worde om in laatste instantie zijn toevlucht te nemen tot opstand tegen tirannie en onderdrukking;

1.4. Overwegende, dat het van het grootste belang is om de ontwikkeling van vriendschappelijke betrekkingen tussen de naties te bevorderen;

1.5. Overwegende, dat de volkeren van de Verenigde Naties in het Handvest hun vertrouwen in de fundamentele rechten van de mens, in de waardigheid en de waarde van de mens en in de gelijke rechten van mannen en vrouwen opnieuw hebben bevestigd, en besloten hebben om sociale vooruitgang en een hogere levensstandaard in groter vrijheid te bevorderen;

1.6. Overwegende, dat de Staten, welke Lid zijn van de Verenigde Naties, zich plechtig verbonden hebben om, in samenwerking met de Organisatie van de Verenigde Naties, overal de eerbied voor en inachtneming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden te bevorderen;

1.7. Overwegende, dat het van het grootste belang is voor de volledige nakoming van deze verbintenis, dat eenieder begrip hebbe voor deze rechten en vrijheden;

1.8. Op grond daarvan proclameert de Algemene Vergadering deze Universele Verklaring van de Rechten van de Mens als het gemeenschappelijk door alle volkeren en alle naties te bereiken ideaal, opdat ieder individu en elk orgaan van de gemeenschap, met deze verklaring voortdurend voor ogen, er naar zal streven door onderwijs en opvoeding de eerbied voor deze rechten en vrijheden te bevorderen, en door vooruitstrevende maatregelen, op nationaal en internationaal terrein, deze rechten algemeen en daadwerkelijk te doen erkennen en toepassen, zowel onder de volkeren van Staten die Lid van de Verenigde Naties zijn, zelf, als onder de volkeren van gebieden, die onder hun jurisdictie staan.


Bron ► https://www.facebook.com/hashtag/no_consent_black_adler_ultra_vires_company_rule_of_lawDe mensenrechten organisaties zijn volkomen geïnfiltreerd zoals alle landsregeringen


Vincent Zegel schreef verder:

Het is ons geluk dat dit allemaal corporation nations zijn geworden, onderworpen aan de NWO agenda van het "Sustainable Development Goals" #SDG handelssyndicaat. Bedrijven Ultra Vires dus.

En nu kunnen we er niet meer omheen.

Nu zijn wij mensen aan de beurt, om de mensenrechten te verdedigen.

En ons huis is CQV LLC Ambassade temidden van het commerciële geweld van volledig belangenverstrengelde instituties.

De mensenrechten, dat was vooral iets voor politieke dissidenten in verre landen, maar toch niet voor ons? Ik heb me zo vaak afgevraagd waarom de VN niet voor alle inwoners van het grondgebied, gelijk een Diplomatiek Paspoort met de mensenrechten, in de brievenbus deed thuis bezorgen.

En het viel mij al op, dat het Vaticaan waarnemer zonder stemrecht was bij de VN.

Ik zag ook dat er in 2004 een roomskatholieke Eurocommissaris was, die zich beriep op zijn recht van vrijheid van godsdienst om daarmee het recht van homoseksuelen, aan te tasten.

Ik zag toen dat het ene mensenrechten artikel tegen het andere mensenrechten artikel werd uitgespeeld. Buttiglione heette die Eurocommissaris.

Bron ► https://www.facebook.com/hashtag/no_consent_black_adler_ultra_vires_company_rule_of_law


Op 22-01-2021 vervolgt Vincent Zegel

Goedemorgen Enige Erfgenamen,

1. Een nieuwe dag in de c*r*na schuld en schade creatie van de, door kerkers, dwang, bedrog, roof en bondage geobsedeerde, royals incognito.

2. Mond snoeren, slavenkettingen, punisher mondkap, de obsessie om anderen waanzin toe te dichten, stilte behandeling, negatie, machtsmisbruik, machtsvertoon, verraad, haat, angst en geweld. Het speelt zich allemaal in de hoofden van de vermeend bevoegde, 'politieke' acteurs, af.

3. De inwoners van het grondgebied Enige Erfgenamen worden, nogal hardhandig, van hun minderwaardigheidscomplexen bevrijd.

4. Professionaliseer uw houding als CQV LLC ambassadeur. Bewaar kalmte, pas het CQV LLC autonomie beginsel toe: wat ik niet weet, ga ik zèlf opzoeken in de vrij beschikbare, informatie bronnen. Hoe anders kan je wakkere geest je te hulp schieten?

5. Uw CQV LLC ambassade is gevestigd in gebied dat u moet delen met al diegenen die letterlijk waanzinnig zijn geworden omdat zij hun leven lang op hun wenken bediend werden, naar opgekeken, een idool van gemaakt, hun zelfreflectie vergooid, opzettelijk hun geweten uitgeschakeld, geobsedeerd door 'succesvol' moeten zijn, door perfectie, minachting en manipulatieve doortraptheid.

Bron ► https://www.facebook.com/hashtag/no_consent_black_adler_ultra_vires_company_rule_of_lawCONNECT DE DOTS


Een paar reacties die ik tegen kwam op social media:

Van Haga (FVD) - Black nobility = exposed !!

Politiek is onderdeel van het machtsspel "Verdeel en Heers" van de elite Cabal.Government (En): to master/to be in charge of your mind = gedachten controleParlement (Fr.): parler mentir = leugens spreken.

Politiek is slechts een theaterstuk voor de illusie van inspraak (democratie).

Alle politici zijn in dienst van de Khazaarse maffia om hun opdrachten uit voeren. De gecontroleerde oppositie is er om de schijndemocratie op te houden.

Het bekende brood en spelen concept.

De schijn ophouden dat er iemand voor het volk is?

Tja en dan denkt men nog steeds dat er werkelijk iets te kiezen valt in maart 2021...

Jammerrrrrr...

Bah, ik word er misselijk van...

Ze zijn allemaal zelfde wolven andere kleren.

Fvd kwam ineens in beeld toen de gele hesjes in opkomst waren, daarna niks. Baudet ook gevalletje waterschade... Hiddema idem ditto... Wilders mossad... Rutte lodge 30 austria...

Kan zo wel even doorgaan...

DIPLOMATIEK PASPOORT


1. Wat zijn de rapen gaar hè.

2. De regeringen vallen.

3. Nationaliteiten zijn corporaties geworden.

4. Er wordt alsnog een VacciNazi Vierde Rijk over de mensen uitgerold. In front of our eyes !

5. Alle noodtoestanden zijn bedrijfsmatig en de mensen maar denken dat het volksvertegenwoordigende landsregeringen zijn.

6. 'De verkrachting van Europa', heet dit.

7. Alle mensenrechten worden geschonden door de instituties die oorspronkelijk waren bedoeld om de mensenrechten te verdedigen en de vaccinatie industrie in het hok te houden waar de Neurenberg Tribunalen hen had geplaatst.

8. Maar de VacciNazis zijn tijdens de jaren dat de mensen dachten dat de oorlog voorbij was, op volle oorlogssterkte verder gegaan dan ooit!

9. Het Vaticaan plaatste door het Vaticaan opgeleide beulen in de EU, WEF, WHO, het SDG.

10. Hun beulen (punishers) dragen de gezichtsbedekking van wetteloosheid.

11. De Jezuieten hebben alle royalty vervangen door Nazi's en Nazi's bekleden alle hoge functies binnen de wereldgemeenschap van de voormalige landsregeringen, bedrijven, popmuziek industrie, film industrie, medische, juridische en wetenschappelijke wereld.

12. Het is eindelijk zover! Het Vierde Rijk ultra stiekem op pantoffels ingevoerd. Met EMF straling, MK Ultra, bedrijfs Ultra Vires, radiogolven en media beïnvloeding, gemanipuleerd voedsel en dodelijke medicijnen. Welkom in de Torture State!

13. Als er geen triljoenen rente op rente geboorte trust nalatenschappen ronddreven op de beurs, zou niemand een poot uitsteken naar werelddominantie

.14. Maar ze zijn er. De afwikkeling nog niet geactiveerd. Dat lokt een Armada aan piraten dichterbij. Tot achter uw voordeur en tot in uw aderen.

15. Hou je bek. Dat vat in het kort samen wat de piraten van u verwachten.

16. Dan zijn er nu documenten die de afwikkeling van de individuele geboorte trust nalatenschap activeren.

17. Er is een Diplomatiek Paspoort gebaseerd op de klassieke mensenrechten, om de track en trace codes van uw verzonden erfrechtelijke documenten te noteren en om u aanvullend als Enige Erfgenaam te identificeren en niet alleen als ten dode opgeschreven burger met een adres.

18. Alle bestanden zijn vrij beschikbaar. U mag deze zelf bij een drukker laten uitvoeren en u bent daarvoor aan Bureau Vincent Zegel geen cent vergoeding verschuldigd ! U mag het paspoort in uw eigen netwerk verspreiden en u bent geen cent vergoeding aan Bureau Vincent Zegel verschuldigd.

19. En wat schetst onze verbazing? De mensen die dit allemaal mogelijk maken, en die dag en nacht voor u klaar staan, worden in een kwaad daglicht gesteld en zwaar UITGEKAFFERD.

20. U moet ons maar niet kwalijk nemen dat wij uw door en door verrotte gedrag, niet belonen met goudgerande kopjes thee en verfijnde patisserie.

21. Er zijn mensen die puissant rijk zijn geworden, door andere mensen parket te laten leggen en vervolgens kregen deze hardwerkende mensen hun rekeningen niet betaald omdat dit minderwaardige soort van een opdrachtgever, de makers uitkafferde vanwege een hun onwelgevallig knoestje in het hout van een parket vloerdeeltje. Dan mocht de opdrachtnemer naar de rechter.

22. Die circulaire economie van andere mensen vervloeken om er zelf beter van te worden hebben we nu als wereldregering.

23. Gaat u fijn zelf met een drukker uw erfrechtelijke documenten en het Diplomatieke Paspoort regelen.

24. En als u er de voorkeur aan geeft om Bureau Vincent Zegel uw Diplomatieke Paspoort voor u met de drukker te laten regelen, dan vergoedt u gewoon het Bureau voor de door het Bureau bestede tijd en moeite welke hieraan verbonden zijn. Wij zijn niet uw slaaf!

25. De Enige Erfgenamen die zich de inhoud van de erfrechtelijke documenten eigen hebben gemaakt, hebben hun eigen CQV LLC zending en zijn er het hoofd van en zijn in staat om de inhoud van de documenten ook daadwerkelijk zelfstandig toe te passen.


Fijne mensen zijn dat.

Echte verdedigers van de mensenrechten.

Ze werken niet alleen voor zichzelf maar voor het leven op aarde.

Zo is het leven op aarde bedoeld.


Bron ► https://www.facebook.com/hashtag/no_consent_black_adler_ultra_vires_company_rule_of_law


Foto voorbeelden van "handmatig ingevuld document" vind je op de website Hoge raad van de Kinderen


"Ambassade Legatie document" vind je op de onderstaande website.

https://hogeraadvandekinderen.nl/cqv-llc-ambassades-legaties


  1. Met de VBA documenten die vrij beschikbaar zijn, wordt overeenkomstig de Universele Rechten van de Mens, geen enkel onderscheid naar geboorte en afkomst geduld.
  2. Je bent Enige Erfgenaam van jouw individuele Cestui Que Vie geboorte trust nalatenschap.
  3. Alle ellende komt voort uit trustroof door rechtspersonen en dat zijn dus de derde partijen zonder erfrecht.
  4. De Jeugdzorg praktijken zijn ook volledig op trustroof gebaseerd. Men gaat onder valse voorwendselen, als het ware op voorhand voor je kinderen 'zorgen' en daarmee legt de rechtspersoon Jeugdzorg, alvast beslag op de individuele geboorte trust nalatenschap van je kinderen!
  5. Met de verzending van de Erfrechtelijke documenten, is je woonstede een CQV.LLC Ambassade geworden.
  6. Een CQV.LLC Ambassade mag niet ultra vires worden betreden door commerciële #SDG #DAS (Dead at Sea) #Privateers #racketeers, en er mag géén beslag op de ambassaderesidentie / -woning* worden gelegd.
  7. De Enige Erfgenaam is Aantoonder van de Erfrechtelijke documenten en het Diplomatiek Paspoort, en geniet als ambassadeur diplomatieke onschendbaarheid in het gehele grondgebied alwaar de waarden van de Cestui Que Vie Live Life Competence (CQV.LLC) van kracht zijn.

*Het terrein waar een ambassade gevestigd is en de residentie van de ambassadeur genieten op basis van artikel 22 van het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer (1961) onschendbaarheid. Dat betekent dat de autoriteiten van het gastland het ambassadeterrein en de ambassadeursresidentie pas mogen betreden met goedkeuring van de ambassadeur. Van deze onschendbaarheid wordt soms handig gebruikgemaakt om politiek asiel aan te vragen.


De Enige Erfgenaam kan zijn / haar feitelijke bevoegdheid uitoefenen, en heeft diplomatiek asiel in de CQV.LLC Ambassade op zijn / haar woonadres: wegens Covid Lock Down zijn alle politieke Corona/Covid-geïndoctrineerde, Dead At Sea (DAS) dienstverlenende actoren / derde partijen zonder erfrecht, UITGESLOTEN - LOCKED OUT van vermeende bevoegdheden.

Iedere CQV.LLC Residentie heeft een impliciete CQV.LLC Ambassade Legatie.

Enige Erfgenamen identificeren zich met het Diplomatieke Paspoort (DPP) zonder afstand te doen van legitimaties van overheidswege.

De rechtsstatelijke CQV.LLC waarden zijn:

  1. Rechten van de mens.
  2. Rechtszekerheid.
  3. Deugdelijkheid van bestuur
Veilige haven

De CQV.LLC Ambassade is een veilige haven: inbreuken op de rechtsstatelijke Waarden van de CQV.LLC Ambassade en onderscheid naar geboorte en afkomst worden NIET GEDULD.

Rechtszekerheid

De tweede waarde van de CQV.LLC ambassade houdt in: dat het niemand is toegestaan om het onrecht waar een ander onder gebukt gaat, met behulp van een eigen schuld dikke bult - redenatie, in stand te houden.


Deze tekst vind je ook via de website 'Activeer de afwikkeling van de geboorte trust'...


De foto's van onderstaande afbeelding zijn geseald. Je kunt de foto's op hoge resolutie op fotopapier uitprinten: dan krijg je een mooi resultaat. De 2 en 4-voudige na het printen eerst kleiner knippen / snijden en daarna pas gezamenlijk in de folie door de lamineermachine. Hierdoor is er voldoende tussenruimte, waardoor de folie aan de voor- en achterzijde aan elkaar gesmolten wordt. Daarna zijn ze elke op maat te knippen / snijden.


Plaats het Land, Air, Water L.A.W. of One - logo op een duidelijk zichtbare plaats achter je (voordeur)raam, het raam van je auto of waar je maar wilt. De kleinste kun je bij je dragen in je portemonnee.


Hieronder vind je downloads van de foto's, zodat je ze zelf kunt sealen:

Marc Van de Sanden schreef:

Het bordje is klaar voor bij de deur.
Op bibond geprint, (mat wit/aluminium).
Voor wie wil, ik kan het druk bestand mailen.

VAN HET BUREAU


1. Neen. Het is nu niet zo, dat u de zin en onzin conclusie van de soeverein procedure bij het bureau mag leggen.

2. Voor direct financieel voordeel heeft de soeverein methode kennelijk alles in kannen en kruiken. Als dat uw streven is, bestudeert u dan vooral die zg. soeverein methode.

3. De erfrechtelijke documenten hebben NIETS met de soeverein methode van doen!

4. Wat u met het Diplomatiek Paspoort kunt, is de track en trace verzendcodes van uw erfrechtelijke documenten bij u dragen. Een BOA of andere maritieme "handhaver" dient bij het u lastigvallen, deze verzendcode in eigen administratie te noteren, om te administreren dat uw trust gevolmachtigde, de (Trust) Belastingdienst, de erfrechtelijke documenten heeft ontvangen.

5. Uw affidavit, privacy, gebruiksrechten, functie, werkzaamheden en recht van vrije doorgang, zijn in de rechten van de mens vastgelegd en deze staan in uw Diplomatieke Paspoort afgedrukt.

6. Onderscheid naar geboorte en afkomst wordt niet geduld. Uw authenticiteit is niet in papieren uit te drukken! Dat is uiteraard helemaal niet het doel van de erfrechtelijke documenten.

7. Het doel van de erfrechtelijke documenten is:

a. het stuiten en corrigeren van de dood en verloren op zee pesumptie;

b. het, met de Verklaring Beneficiaire Aanvaarding, stuiten en corrigeren van de Zuivere Aanvaarding assumptie;

c. het vestigen van uw diplomatieke onschendbaarheid;d. het schikken van, door Cestui Que Vie handel met voorkennis afgedwongen, onverschuldigde betalingen, waarbij de ontvanger tot terugbetaling gehouden is.

8. Binnenkort wordt het CQV LLC schikkingsdocument op de website van de Hoge Raad van de Kinderen, beschikbaar gesteld. U dient dit document handmatig te bekrachtigen met uw gegevens. U mag deze privacygevoelige gegevens NIET naar het bureau e-mailen! Het bureau mag géén privacygevoelige gegevens in de CQV LLC documenten verwerken.

9. Bestudeert u aub zèlf de Facebook posts en de websites. Indien u geen gebruik (meer) van FB wenst te maken, is het bureau niet gehouden per e-mail met u individueel, een correspondentie aan te gaan en onmiddellijk te reageren, op de wijze die gebruikelijk is op een social media platform.

10. Het bureau is geoefend in het filteren van e-mails waaruit blijkt, dat de erfrechtelijke documenten en de websites in het geheel niet bestudeerd zijn en dat er van het bureau wordt verwacht dat via het stellen van vragen, alle informatie separaat en van voren af aan, opnieuw dient te worden opgediend. Hier werkt het bureau niet aan mee.

11. Waarschuwing: zonder zelfstudie bereidheid, bent u bijzonder kwetsbaar voor actoren, die zonder onze toestemming! onze teksten overnemen en vervolgens suggereren u persoonlijk te kunnen helpen.

12. U bent trustvermogend, mijd struikrovers! Zij verzamelen uw geboorte data herleidbaar naar uw individuele geboorte trust nalatenschap en u wordt door deze figuren uitgehoord en aan het lijntje gehouden.

13. De trusts worden beheerd door professionele fondsbeheerders die de trusts afschermen tegen alle mogelijke handelsinbreuken. U kunt dus helemaal niets claimen, niet dwingen, niet opvragen, niet beschikken!

14. U maakt u erfrechtelijk bekend omdat de Enige Erfgenaam vereffeningsplicht heeft en géén handelsovereenkomst met exoneraties, betalings- en leveringsvoorwaarden.

15. De Enige Erfgenaam bereddert, ijvert en vereffent.


Bron ► https://www.facebook.com/hashtag/activeer_de_afwikkeling_van_de_individuele_geboorte_trust_nalatenschap

VACCINATIE RECLAME


1. Het is even wennen, maar we hebben dus te maken met, door de Black Adler A.E.I.O.U. A.I., massief op social media gelanceerde, automatisch gegenereerde VACCINATIE RECLAME ultra vires, vermomd als main stream media nieuwsberichten, vermeend medische wetenschap en een leger aan bot accounts, dat algoritmisch reaguurt op de commentaren van echte mensen.

2. Tevens hebben we te maken met ondernemers vermomd als Royals en politici en Royals vermomd als politici en robotoids vermomd als bekend uitziende mensen.

3. We hebben dus te maken met een voorbedachte rade welke iedere vorm van LAFHEID, in wansmakelijkheid overtreft.

Bron ► https://www.facebook.com/hashtag/no_consent_black_adler_ultra_vires_company_rule_of_law

VERKLARING BENEFICIAIRE AANVAARDING


Wat kan ik ermee?

Je kunt de goede volgorde van de naam van jouw individuele geboorte trust: jouw kapitale naam in hoofdletters, vastleggen en voorkomen dat de VacciNazi's de namen van de individuele geboorte trusts omdraaien en toegang krijgen tot de individuele geboortetrust nalatenschap van de geboortegeregistreerde, gevaccineerden.

"By accepting their "vaccine" containing their patented mRNA, you are converted into a GMO "product" that they can own under the current US Patent Laws-- once they secure that ownership interest, they can access your credit and ESTATE again, and "bring the ESTATE back to life" ---- put it back on the books as a DEBTOR supporting their debts.

Bron ► https://www.facebook.com/hashtag/no_consent_black_adler_ultra_vires_company_rule_of_law

MARTIAL LAW

Martial Law is het gepremediteerde doel, dat nu zowel linksom als rechtsom, met de twee vleugels van de Black Eagle (War Loot Trust) is bereikt.

Te weinig mensen zijn zich bewust van het raffinement van deze Covid-19 COUP waarbij alle opponenten vermeende opponenten zijn, stuk voor stuk collaborateurs van de Covid-19 COUP.

Bron ► https://www.facebook.com/hashtag/no_consent_black_adler_ultra_vires_company_rule_of_law

MONOPOLISME: DE ZWAKSTE SCHAKEL


1. Als partijen het ergens over eens kunnen zijn, dan is het wel over het maritieme #SDG monopolie dat alle instituties heeft doordrenkt.

2. De collaborateurs zijn natuurlijk uitgelaten vrolijk en triomfantelijk, maar de Enige Erfgenamen zijn het net zo goed!

3. Niets zo onverstandig als monopolisme. Wat een misrekening. Een teken van zwakte.

4. De Enige Erfgenaam hoeft zich maar te verheffen en daar opent zich het bewuste pad.


DE GEPRIVATISEERDE ERFGENAAM


"Onlogisch was het openstellen van de postmarkt voor concurrenten niet. Ruim twintig jaar geleden was die nodig om de logge PTT in beweging te krijgen. Er kwamen goedkopere aanbieders bij, bedrijven en instellingen konden kiezen wiens postzegel je op een brief plakte, de efficiëntie nam toe. Heel eventjes.

Want de nadelen bleken ook al snel: postbodes in vaste dienst werden ingeruild voor flexkrachten, het netwerk aan brievenbussen dunde uit, en de postzegels werden toch duurder. Want waar vrijwel niemand rekening mee had gehouden: de particuliere markt kromp in plaats van groeide, e-mail verving de brieven, en zelfs overheden begonnen burgers vaker digitaal te benaderen. Houd dan nog maar eens een postnetwerk voor particulieren in stand waarbij je als bedrijf minimaal vijf dagen per week moet bezorgen tot in iedere uithoek van het land. Die eis is namelijk wettelijk vastgelegd.

Niet zo gek dus dat PostNL, de geprivatiseerde erfgenaam van de PTT, in februari aankondigde de enige echte concurrent Sandd te willen overnemen. Liever één postbode met een volle tas, dan twee met een halfvolle, luidde de redenering. En met hogere opbrengsten in de zakelijke markt, waar concurrentie nu de prijzen drukt, kan het verliezen in de particuliere markt opvangen.

Maar de Autoriteit Consument en Markt (ACM) is tegen. Zo'n fusie creëert een monopolist die grofweg 95 procent van de postmarkt in handen heeft. Sterke prijsverhogingen volgen, denkt de ACM: voor particulieren, en vooral voor bedrijven en overheden, tot 40 procent. En met die winst kan de monopolist andere bedrijven weer uit de aanpalende pakketmarkt drukken.

Monopolievorming in een geprivatiseerde markt is zelden goed nieuws voor klanten. Zie het gedrag van internetgiganten als Google en Facebook, producenten als Apple of sommige farmaceutische bedrijven. Maar misschien moet de conclusie hier anders zijn: dit is deels geen gewone markt. De particuliere markt krimpt snel, maar de hoofdrolspeler is nog steeds gebonden aan regels alsof het een nutsbedrijf is. Alle klanten zijn gelijk: bezorging ver van het distributiecentrum is even duur als bezorging dichtbij.Staatssecretaris Mona Keijzer van economie en klimaat is nu door PostNL - en eerder door de Tweede Kamer - gevraagd de ACM de fusie toch goed te keuren. Dat kan, gezien het bredere maatschappelijk belang. Ze kan echter ook serieus overwegen zo'n monopolist alleen toe te staan voor de particuliere briefbezorging. Die kan de dure distributie van brieven én de fatsoenlijke betaling van postbodes dan mede financieren uit belastinginkomsten. Terwijl op de zakelijke markt en de pakketmarkt de vrije markt alsnog een kans krijgt." - Bron: Trouw, 6 september 2019.

Met de erfelijke documenten, heeft de Enige Erfgenaam zichzelf geprivatiseerd en is diplomatiek onschendbaar.

De Enige Erfgenaam is geen publiek; geen volk, geen overheidsbezit, geen burger, geen klant.

De Enige Erfgenaam heeft een klantaccount maar is daarmee geen bedrijfsbezit, geen klant, geen inventaris omdat het klantaccount uitsluitend de levering van een aankoop regelt. Een dynamisch proces dat het recht van overpad regelt. Wie het recht van overpad gebruikt, is niet aan de ondergrond waarover men loopt en waarlangs men doorgang heeft, gebonden.

De privatisering van collectieve voorzieningen, heeft onder valse voorwendselen plaatsgevonden, met als doel: beslag te leggen op het inkomen van de Enige Erfgenaam van de individuele geboorte trust terwijl alle collectieve voorzieningen reeds voor hem of haar, uit de individuele geboorte trust betaald worden.

Anonieme private partijen hebben back office onbeperkte toegang tot de trusts.

De zakelijke hermelijne dekmantels van de "anonieme" private partijen, persen de Enige Erfgenaam via front office psychologische oorlogsvoering uit, zodat niemand nog in de benevolentie van de individuele geboorte trust nalatenschap gelooft.

De hegemonie van de hermelijne dekmantel schafte de verzorgingsstaat toen - right in our faces - af en las de Troonrede van de vijandige overname van de trusts van alle geboortegeregistreerde inwoners van het grondgebied Enige Erfgenaam, op de staatstelevisie, tijdens een ledenvergadering, aan de potsierlijke leden van zijn besloten private ledenvereniging Staten Generaal, voor.

Staten Generaal - SG - vermeend democratisch - D - #SDG

Bron ► https://www.facebook.com/hashtag/no_consent_black_adler_ultra_vires_company_rule_of_law

Vluchtelingsenstroom

Elke actor, die binnen een relatief korte tijd, een behoorlijk aantal inwoners van het grondgebied Enige Erfgenamen, de Dead At Sea - kromspraak binnen rommelt, verzamelt, Consent To Access (data van) de individuele geboorte trust nalatenschap van de participanten en is dus een klerk van de Consent Engineering Industry.

Bron ► https://www.facebook.com/hashtag/no_consent_black_adler_ultra_vires_company_rule_of_law

Wilt U reageren op deze info?


Stuur dan Uw reactie naar info@freedom-for-all.com